portfolio-eco-image-3

Član 17., stav 2. alineja 2. Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom reguliše/utvrđuje potpisivanje ugovora s ovlaštenim sakupljačima iz svih kantona, odnosno reciklažerima za sve vrste ambalažnih materijala  (plastika, papir, karton, metal, staklo, drvo, višeslojni materijali). Prikaz ispunjenja ovog uvjeta dat je ispod:

Popis ovlaštenih sakupljača koji su sa društvom “Eko-život“ d.o.o. Tuzla potpisali predugovore:

Tuzlanski kanton
– “EKO SIROVINA“ d.o.o. TUZLA, Krojčica bb;
– “BONZO“ d.o.o. GRAČANICA, Korića Han bb;

Hercegovačko-neretvanski kanton
– “ALBA BH“ d.o.o. MOSTAR, Kneza Višesla 12;
– “EKO SERVIS“ d.o.o. MOSTAR, Bišće polje bb,

Zapadnohercegovački kanton
– “LADANUŠIĆ ČISTOĆA“ d.o.o. 88245 Rakitno, Sutina bb; 

Zeničko-dobojski kanton
– “ALBA ZENICA“ d.o.o. ZENICA, Sarajevska bb;

Unsko-sanski kanton
– “EUROPAPIR GROUP“ d.o.o. Velika Kladuša, Vrnogračka bb;
– “JKP KOMRAD” d.o.o. Ivana Frane Jukića, 77000 Bihać

Srednjebosanski kanton
– “EKO-FORMA“ d.o.o. BUGOJNO, Gromile bb;

Posavski kanton
– Općina Domaljevac-Šamac, ul Posavskih Branitelja br. 148,
– Uslužni obrt “ZELENI PLANET-GREEN PLANET” Odžak, ul. R. Porobića bb; ID:

Kanton Sarajevo 
– “EKODIZDAR“ d.o.o. SARAJEVO, Dobroševićka 9B; 

Bosansko-podrinjski kanton
– “JANJINA“ d.o.o. GORAŽDE, Doktora Karameha 9;

Livanjski kanton
– “EKO SJAJ“ d.o.o. LIVNO, Zastinje bb;

Pored ovih predugovora društvo »EKO ŽIVOT« d.o.o. Tuzla je potpisao ugovor sa kompanijom “Kemokop“ d.o.o. Tuzla I “KEMIS-BH” d.o.o. Lukavac za upravljanje ambalažnim otpadom onečišćenim opasnim materijama.