O NAMA

Eko Život d.o.o. Tuzla je ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH

Bavimo se svim ekološkim projektima i posredovanjem društveno odgovornih programa za poboljšanje i unapređenju okoliša i života u boji prirode.

Naš cilj je da u ime obveznika sistema ispunjavamo zakonske obaveze vezane za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Naše strateško opredjeljenje jeste da se upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom zasniva na iskustvima Evropske unije, što uključuje sakupljanje, sortiranje, povrat, iskorištenje i recikliranje ambalaže i ambalažnog otpada.

Eko Život se bavi svim ekološkim projektima i posredovanjem društveno odgovornih programa za poboljšanje i unapređenju okoliša i života u boji prirode.

EKO ŽIVOT d.o.o. Tuzla u ime subjekata, koji su prenijeli svoje obaveze na ovog ovlaštenog operatera sistema, upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom te obezbjeđuje:

  1. Da sakupljač ambalažnog otpada redovno preuzima komunalni ambalažni otpad i vrši njegovo selektivno razdvajanje;
  2. Da redovno preuzima i sakuplja ambalažni otpad od krajnjih korisnika koji nije komunalni otpad;
  3. Ponovno iskorištenje ambalažnog otpada za reciklažu u ovlaštenim postrojenjima i odlaganje neiskoristivog dijela ambalažnog otpada na kontrolisanim regionalnim ili općinskim odlagalištima;
  4. Otpremanje ambalažnog otpada koji sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćen opasnim tvarima inostranim reciklažerima.

Strategiju upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom baziramo na sljedećim principima:

  • Princip prevencije – u cilju očuvanja prirodnih resursa, zbog čega generiranje otpada mora biti minimizirano i izbjegnuto gdje je to moguće;
  • Princip reciklaže i ponovnog korištenja – ukoliko se generiranje otpada ne može prevenirati, isti će se ponovno upotrijebiti ili reciklirati ili iskoristiti u procesu povrata energije;
  • Princip unapređenja finalnog odlaganja i monitoringa – u slučajevima gdje se otpad ne može ponovo koristiti, isti će se tretirati i adekvatno odložiti ili spaliti.

EKO ŽIVOT d.o.o. Tuzla kroz partnerske odnose sa lokalnom zajednicom, javnim komunalnim preduzećima i sakupljačima koristi postojeću komunalnu infrastrukturu, čime će omogućiti razvoj infrasturukture i otvaranje novih radnih mjesta.

Organizaciona shema prikupljanja i procesiranja otpada

Djelatnost operatera EKO ŽIVOT d.o.o. Tuzla je obezbjeđenje uvjeta za funkcionisanje sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa principima zaštite okoliša, važećim zakonskim propisima i međunarodnim standardima.

Dozvola za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom dobijena je 25.03.2014. godine, čime je EKO ŽIVOT d.o.o. postao drugi operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriji FBiH.

dev